20131116

Cyberforsvaret - den digitale kystvakten?

Cyberforsvaret har kapasitet og kapabilitet, mobile enheter, og er sterkt knyttet til Forsvarets Ingeniørhøgskole og Forsvarets Forskningsinstitutt. Hvorfor skal ikke en slik kapasitet være Norges digitale kystvakt? Jeg tror kraftsamling er smart, Jeg tror ikke det er mulig å beskytte Norge og norske interesser i cyberdomenet ved å tenke tradisjonelt. I et domene der vi og de med onde hensikter bruker samme teknologi og kompetanse må vi tenke smart.

Før du leser videre ber jeg deg lese min disclaimer ti høyre. Dette er mine meninger, jeg uttaler meg med andre ord som fagmann, ikke som representant for min arbeidsgiver.


Avhengighet og tidspress
Det kan virke som om det for hendelser i cyberspace er behov for bedre rolleforståelse i Norge. Det er ikke mye tvil om hva hva 110, 112, 113, Sivilforsvaret og Forsvaret har ansvar for i den analoge verden, men i cyberspace er det høyst sannsynlig annerledes fordi alle sektorer benytter samme teknologi og avhengighetene er større.
 

Ved et analogt angrep på et objekt, eller i en situasjon der et analogt objekt skal passes på,  har Politiet og Forsvaret langt bedre kapasitet og kapabilitet til objektsikringen enn objekteieren har. I cyberspace har objekteier sannsynlig en mer sentral rolle enn i den tradisjonelle nasjonale krisehåndteringen, rett og slett fordi objekteier kan sin infrastruktur og teknologi bedre enn både Politiet og Forsvaret. Behovet for koordinering på tvers av sektorer blir dermed annerledes i cyberspace; en angriper benytter målets leverandører som bærer i et angrep, behovet for deling av informasjon uten tap av innhold og uten tap av tid er essensielt i cyberspace, det er ikke  tid til en times politisk vurdering av hvorvidt man skal la Forsvaret bistå Politiet.

I The Untouchables sier Jim Malone «…..the first rule of law enforcement: make sure when your shift is over you go home alive…» I denne sammenheng betyr «go home alive when the shift is over» at systemer er oppe, tilgjengelige og trygge nok til enhver tid, 24 timer i døgnet, 365 dager i året, «the shift» er aldri over! 


Behovet for trusselforståelse
Dette betyr igjen at etterretning og trusselforståelse er essensielt. Dessverre er trusselen fra trusselforståelsen høy - ekstremt høy, kanskje også det et utslag av norsk naivitet. Førsteamanuensis i etterretningsteori ved Forsvarets etterreningshøgskole, Kjetil A. Hatlebrekke, skiver glimrende om fenomentet her i Vanetenkning en sikkerhetsrisiko: «Den største trusselen mot god tenkning om beredskap er troen på at fortiden gjentar seg. En annen utfordring er at trusler ofte er kamuflert i løgn. Det er disse to forholdene som gjør trusler så utfordrende å forstå, erkjenne og sette ord på.»
 

I Norge er det politiet som bedriver politiarbeid! Forsvaret skal ikke brukes mot borgerne, vi skal ikke ha noe Menstad-slag! Nei forresten, vent litt; følgende er hentet fra forsvaret.no, tekstene er noe forkortet, men ikke omskrevet.

Kystvakten er Norges voktere på havet.
Kystvakten ivaretar et bredt spekter av nasjonale oppgaver. Utfordringene på kysten og i våre havområder er sammensatte, og løsningene ligger ofte innenfor flere myndigheters ansvarsområder.
Kystvaktens mest sentrale oppgaver er fiskerioppsyn, miljøvern, søk og redning og tolloppsyn.
Kystvaktloven gir Kystvakten hjemmel til å utøve kontroll for en rekke statlige etater, og samarbeider blant annet med politiet og Tollvesenet, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet. Fellesnevneren for de fleste av Kystvaktens oppdrag er å bidrar til å trygge miljøet i en sårbar sone.
Kystvakten har en viktig rolle i den nasjonale miljøberedskapen langs kysten og på havet. Kystvakten gir også en viktig støtte til norsk forskning.

Garnisonen i Sør-Varanger
Grensevakten har som hovedoppgave å bevokte den 196 kilometer lange grensen mot Russland. Oppdraget innebærer å observere, overvåke, innhente og rapportere informasjon.
Hans Majestet Kongens Garde
Hans Majestet Kongens Garde er Kongehusets vakt- og sikringsavdeling. HMKG er spesialister på væpnet vakthold, og er en del av hovedstadsforsvaret. Garden står for vaktholdet ved de kongelige residenser.
Luftforsvaret
Luftforsvaret forsvarer norsk territorium ved kontinuerlig overvåkning og suverenitetshevdelse av luftrommet.

Den digitale kystvakten
Briter og amerikanere bruker begrepet «policing» om «det å utføre politiarbeid», når jeg leser teksten på forsvaret.no så femstår det tydelig at Forsvaret utfører policing i og for Norge: Kystvakten gjør det, Grensevakten gjør det, HMKG gjør det og Luftforsvaret gjør det. Kystvakten er kanskje det beste eksempelet: Nasjonen Norge vet at det pågår rovfiske, tyvfiske, brudd på fiskekvoter, maskevidder og mer til - jeg kan ikke mye om havfiske, men såpass vet jeg.
Man har altså gitt oppgaven med policing langs kysten til Forsvaret v/Sjøforsvaret v/Kystvakten. Kystvakten bedriver altså - blant annet - policing i nasjonen Norges interesse.

Nasjonen Norge vet at det pågår ulovlig aktivitet i cyberdomenet - der driver fremmed etterretning, organisert kriminalitet, kontraktører som leverer til de to førstnevnte, hacktivister og enkeltkriminelle alt fra spionasje, industrisionasje, hvitvasking, tyveri, lammelse av lovlig aktivitet og snoking i folks privatliv. De som gjør dette befinner seg over hele kloden og de langt fleste som bedriver slikt aktivitet befinner seg utenfor Norge.
Siden det er slik, og siden vi har en kapasitet med kapabilitet; Cyberforsvaret, hvorfor kan ikke da Cyberforsvaret bedrive policing i cyberspace for beskytte nasjonen slik Kystvakten gjør langs kysten? 
Cyberforsvaret kunne drive cyberoppsyn og cybervern og utøve kontroll for en rekke statlige etater og tilsyn slik som Finanstilsynet, Post- og Teletilsynet og KRIPOS , på denne måten kunne Cyberforsvaret bidra til å trygge cybermiljøet - for Norge og også bidra helt  selvfølgelig til norsk forskning og utdanning - enda mer enn i dag.

Jeg kan ikke fri meg fra tanken om at dette ville vært en god form for kraftsamling, kanskje Statssekretæren ved SMK kan være «jordmor»?