20171201

Soldater og soldaters behov

I dag har Heimevernet fått ny sjef. General Tor Rune Raabye er takket av og er svært fortjent blitt hedret med HVs fortjenestemedalje. Raabye har løftet Heimevernet opp og frem - vår nye Sjef skal løfte oss videre.

I nesten to uker i 2016 fikk jeg  gleden av å jobbe med KJK på Cold Response16, ydmyk, men stolt av å bære HVs og DERBYs merker på uniformen sammen med disse flotte folkene fra fjæresteinene. 

En kopp kaffe, en F16-pilot, en kar fra et AWACS-crew, en HV-offiser, en Kystjeger, en redningsmann, en Hercules-pilot. Norske, amerikanske, nederlandske, tyske og andre allierete stemmer. Ro, smil, en hilsen «How goes?», «Good luck!», «Happy hunting!» «Safe sailing!»


Vi er brødre i et puslespill der alle
er like viktige. Uten alle er vi ingen.
Det har vært en glede å være soldat i Heimevernet med Genral Raabye som Sjef. I sin tale som han har publisert på sin udmerkede Facebookside sa Generalen blant annet:
«Ikke minst takk til hverdagsheltene i HV - våre lokalt forankrede soldater og lavere befal som møter frem ved alarm, ved støtte til det sivile samfunn, på trening, øvelser og kurs og som risikerer å sette livet på spill hvis det blir alvor. De fortjener all mulig respekt, støtte og anerkjennelse for sin samfunnspålagte tjeneste - uavhengig av om de er innsats- eller områdesoldater.
En spesielt varm og stor takk til min kjære samboer Ann-Kristin som har vært min trofaste og tålmodige klippe også i de fire årene dette har pågått. Det har ikke alltid vært like lett å håndtere mine mange og hyppige fravær fra en tidvis krevende hjemmehverdag.» 

Menneske og Sjef - det er ikke mange som klarer den kombinasjonen.
I en virksomhet der Sjef i ytterste konsekvens kan måtte sette undergitte i livsfare er det ganske unikt og spesielt viktig å ha den egenskapen. Jeg er overbevist om at General Raabye tar med denne egenskapen  videre.
Jeg vet generaler aldri blir pensjonert og at de ved behov kan kalles på. Det er jeg glad for.


Hva har så dette med en kaffe på Ørlandet i 2016 å gjøre? Svaret er enkelt: Trygghet. 
En Sjef som skaper trygghet skaper soldater, lag, tropper og avdelinger som kan og vil og gjøre langt mer enn noen Sjef - og samfunnet tror er mulig. 
Men soldatene gjør det bare når de vet de har en Sjef som også tar vare på soldatens behov når de selv gjør sin plikt med flagget på armen.
Det behovet sa General Raabye noe om i talen da han takket sin Ann-Kristin - hvis ikke vi soldater vet at våre Ann-Kristin´er og våre barn er trygge og at de ivaretas når vi gjør det vi kan settes til - da svikter vi. 

God vakt General Kristoffersen.

Takk: Takk mentor, takk "lillesøster", takk far og takk alle de som vet jeg takker dem.  
[Som alltid; denne som alle andre poster her er forfatterens ene og alene. Ikke noe på denne bloggen kan reflekteres til forfatterens arbeidsgiver - nåværende eller tidligere.] 20170329

Heimevernet - en militær organisasjon

Heimevernet er en militær beredskapsorganisasjon. Signal-ordet er militær. En militær avdeling må være gripbar, ha kapasitet, kapabilitet og kampkraft. Objektsikring er ikke et sted, det er et fag. Forsvar er ikke distriktspolitikk, det er militær kapasitet for å beskytte staten og opprettholde et fritt Norge slik at borgerne har et samfunn som er trygt.
Innsatsstyrke DERBY på øvelse. Heimevernet må være utdannet, trent og øvet, moderne utstyr og være gripbare.  (Alle bilder: Innsatsstyrke DERBY).
Noen har fått det for seg at Heimevernet er en lokal beredskapsorganisasjon; ordførerens redningsstyrke når det går ras, når det oppstår skogbrann eller når noen går seg bort.
Noen har fått det for seg at objektsikring er en jobb som skal gjøres ferdig. Noen oppgaver blir aldri «ferdig» og de skal heller ikke bli det. Dersom noen har ferdiggjøring og å krysse av «check» i sin liste som mål, da har de misforstått alt om sikring av objekter, akser og domener; glem ikke cyberspace.
Noen får det til å fremstå som om Sjøheimevernet har patruljert kysten og sikret sjøside av oljeinstallasjoner 24/7/365.
Senterpartiet og andre forsøker slå billig politisk mynt ved å fri til disse mytene.

Tirsdag 28. mars 2017 skrev VG på lederplass: «Et sterkt og trent Heimevern er viktig for
Faksimile: Leder i VG tirsdag 28. mars 2017

norsk beredskap. Om antallet er 40 000 eller 50 000 er ikke det mest avgjørende, det som teller er at de får trent, har godt utstyr og at man vet hvordan HV skal brukes i en krisesituasjon.»
VG har rett.

En militær kapasitet

Norske Redningshunder kan søke efter folk som har blitt borte eller er tatt av ras. Sivilforsvaret kan slukke branner og lempe sandsekker. Sivilforsvaret har til og med materiell til å slukke brann med. De kan få 7.000 område-personell overført til å gjøre denslags.

HV må rendyrkes som militær kapasitet - ikke som noe ordføreren skal sole seg i 8. mai, reservebrannvesen eller manngard. Forsvaret støtter det sivile samfunn, men Forsvaret er først og fremst en militær styrke som skal beskytte staten og dermed samfunnet og derigjennom borgerne. Nå er tiden kommet til at vi må tenke mer totalforsvar - og dermed det sivile samfunnets støtte til Forsvaret - slik Forsvaret har begynt å tenke med avtalen med den
norskeide Wilh. Wilhemsen-gruppen. «Kontrakten vil gi Forsvaret høyere beredskap, raskere reaksjonsevne og større utholdenhet.»

Råd og utvalg må legges ned snarest, de undergraver det faktum at Heimevernet er en militær styrke. Det er kanskje ikke tilfeldig at «Arbeiderpartiets hær» har et LO-styrt råd på slep… 

Den anakronismen som rådsstrukturen er overlevde seg selv på 60-tallet.
Videre; det er ingen militær trening, øving eller utdannelse å være anviser eller parkeringsvakt på Landsskytterstevnet. Klipp snoren til DFS - jeg har spurt i 30 år hva samarbeidet gir av operativ kapasitet og jeg får våte sokker til svar.

Så var det «Heimevernets egenart» da; den egenarten består i kunnskapen og livserfaringen til soldatene, Heimevernet er en kompetanseavdeling i Forsvaret.

Et nytt HV

Ordet «Område» er en etterlevning vi må kvitte oss med, vi må være kompani og bataljon -
Fra opptak til Innsatsstyrke DERBY.
vi må ha samme terminologi som de øvrige land-styrkene.
Det er ikke Senterpartiets HV vi trenger, men et utdannet, trent og utrustet HV. Man blir ikke soldat av å være inne til trening 4 dager hvert annet år.Se for deg et HV på ca 30.000 organisert i 65 HV-bataljoner à 450 mann fordelt på 10 kommandoer. Disse må settes opp med Ivco, pansret Toyota Landcruiser, MB Multi III, Ford Ranger (tilsvarende), beltevogn, sekshjuling, snescooter; kjøretøy avhengig av hvor i landet man er - ikke alt til alle. 

Utvid dagens bevæpning så Heimevernet får Javelin og bombekaster.
Sørg for samband som 24/7/365 er kompatibelt med alle øvrige deler av Forsvaret - evne til samhandling med Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret må være tilstede alltid.
Behold Kystmeldepost-kapasitet (KYP) fra Sjøheimevernet - men som del av Jegertroppene, ta vare på enkle båter for å kunne sette ut KYP og flytte et lag.
Tren disse ca 30.000 soldatene minimum 20 dager i året.
I Sjef Heimevernets nasjonale territorielle kommando bør det dessuten finnes fagfolk som forstår konsekvenser av hybride aksjoner - slike fagfolk må hentes inn fra samfunnet for å gjøre sin tjeneste i uniform - som HV-soldater 20 dager i året.
Kompleks materiellstruktur i mine skisserte tanker? Behov for mange sertifiseringer av brukerne? Nei - ikke hvis vi vaksinerer bort sertifiseringssyken som etaten Forsvaret har blitt smittet av.
Lønn; samme lønn når man er på trening/øvelse som den man har i sivil jobb. Samfunnet må betale virksomhetene tilbake penger når den ansatte er i tjeneste.
Vi har ikke råd? Jo det har vi, vi kan ikke måle forsvarsevne som vi måler resultater i en virksomhet. Skaper for eksempel Forsvarsbygg forsvarsevne og kampkraft krone for krone? Politikerne skal forvalte fellesskapets midler, og det viktigste politikerne skal gjøre er å beskytte staten og skape et sikkert samfunn med trygghet for borgerne. Det hele begynner med Forsvaret.
Forsvarssjefen leverte sitt Fagmilitære råd, men Regjeringen visste bedre og leverte ham LTP tilbake. Dersom noe tilsvarende hadde skjedd i et konsern ville det betydd at styret ikke hadde hatt tillit til administrasjonen - og administrasjonen hadde måttet gå.
Overført; LTP er mistillit til Forsvarets ledelse.
Og et styre forvalter bare aksjonærenes penger, politikerne på Løvebakken forvalter fellesskapets penger.  

Det Generalen skrev

I følge Dagsavisen har Sjef Heimevernet sendt en privat mail til en lokalpolitiker. Disse sitatene skal i følge avisen være hentet fra mailen:
«I Landmaktsutredningen (LMU) overkjøres mine folk med argumenter om at «de ikke er samarbeidsvillige». Med andre ord ikke følger noe som ser ut til å være forutbestemt av «noen». Denne noen vet jeg ikke hvem er.»
«Det som begynner å avtegne seg er at LMU ser ut til å gå i retning av full sammenslåing av hær og HV. I hvert fall oppfatter mine at det ser ut til å være hovedbestillingen. Alle andre alternativer synes å være avledningsmanøver.»
Jeg tror ikke Hæren evner å lede HV, men Heimevernets Nasjonale Territorielle Kommando kunne imidlertid evnet å lede Hæren. Jeg stiller meg bak Generalens bekymring dersom han er riktig sitert.

For øvrig; Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell er lavt estimert totalt ca 2.500 ansatte. Forsvaret synes å være topptungt av sivile, ikke av soldater.
Det er ikke for mange høyere offiserer i Forsvaret - det er for mange sivilister, for mange i dress og for mange i skjørt og høye hæler som aldri har satt sine ben i et par M/77.

Jeg føler meg lurt, Erna Solberg - du må levere nå - du må lytte til Generalmajor Raabye.
Det er vi som har støvlene på som skal forsvare staten. 


Takk: Takk mentor, takk "lillesøster", takk far og takk alle de som vet jeg takker dem.  
[Som alltid; denne som alle andre poster her er forfatterens ene og alene. Ikke noe på denne bloggen kan reflekteres til forfatterens arbeidsgiver - nåværende eller tidligere.] 

20170214

Tikk-takk - tikk-takk…raseres utdanningen i Forsvaret?

Langtidsplanen for forsvarssektoren,«Kampkraft og bærekraft», må leses sammen med «Iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2017 – 2020» (IVB LTP). Brevet får meg til å spørre om man er i ferd med å rasere nasjonens beste utdanning og legge ned det ypperste av det ypperste.

Før vi går videre minner jeg om at Forsvaret skal kunne løse sine ni oppgaver innenfor angitt ambisjonsnivå støttet av de andre etatene (i forsvarssektoren):
1. Sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar
2. Forsvare Norge og allierte mot alvorlige trusler, anslag og angrep, innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar
3. Avverge og håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser med nasjonale ressurser, herunder legge til rette for alliert engasjement
4. Sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag gjennom overvåking og etterretning
5. Hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter
6. Ivareta myndighetsutøvelse på avgrensede områder
7. Delta i flernasjonal krisehåndtering, herunder fredsoperasjoner
8. Bidra til internasjonalt samarbeid på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området
9. Bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver

Fra IVB LTP om utdanning, les resten selv: «Dagens utdanningssystem fremstår som fragmentert, kostbart, med komplekse styringslinjer og ofte små og sårbare fagmiljøer. Derfor skal Forsvarets utdanningssystem reformeres. Reformen er en struktur- og kvalitetsreform der hensikten er å skape bedre forutsetninger for kvalitet i utdanningen og samtidig redusere utgifter. Et gevinstuttak på minimum 560 mill. kroner med varig effekt innen utgangen av 2020 skal være realisert som følge av kvalitative og kvantitative tiltak.
Av 560 mill. kroner skal 460 mill. kroner reduseres innenfor nivådannende utdanning.
Innenfor helheten av utdanningssystemet skal 100 mill. kroner reduseres som følge av økt sivilt samarbeid. Kostnadsnivået innenfor fag- og funksjonsrettet utdanning skal ved utgangen av 2020 ikke overskride nivået fra 2015.»


Å ramme utdanning rammer alt annet fordi utdanning er grunnlaget for alt annet. De som tror på sivil utdanning for soldater tror på Julenissen. Skal vi fortsette ha robuste soldater, med riktig etisk fundament og profesjonsforståelse, da må våre politikere jo for pokker betale for det.

Forsvarets etterretningshøgskole og ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forsvarets ingeniørhøgskole ser ut til å gå med i dragsuget.

Man må jo gå ut fra at vedkommende som blir sjef for den nye altomfattende høyskolen har operativ erfaring og lederkompetanse som er robust nok og tung nok til å aksle høyskolen, alle krigsskolene og alle befalsskolene.

Dagens system fremstår kanskje med komplekse styringslinjer, dersom man står i midten av Oslo og ser utover i utdanningssystemet. Dersom man står i grensjefenes sko og ser innover i utdanningssystemet er nok oppfatningen en annen, kommando og kontroll med utdanning i egen gren synes viktig også i fremtiden.

Så vi oppsummerer:
1. Alle høyskolene skal legges ned og en ny, felles opprettes.
2. Uklart (=foreløpig ikke omhandlet) hvordan grensjefenes fagmyndighet skal utøves når det kommer til å være kravstillere knyttet til utdanning innen egen fagmyndighet. I henhold til Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) er det ikke plass i den nye høgskolens styre til Sjef Luft/Sjø/HV/Cyber/E.
Styrets sammensetning er beskrevet i lovens
§ 9-3. 
Hele reformen baserer seg på å ta inn ekspertise utenfra og at man skal innordne seg universitets- og høyskoleloven, da vil det se rart og søkt ut at det første man gjør er å benytte seg av unntaksmulighetene i loven.
3. Grensjefene er ansvarlige for kompetanse og karriere i egen gren men har ikke reel styring på den organisasjon som skal levere utdanningen...
4. FHS skal drive FoU på militærmakt, samt planlegging og gjennomføring av militære operasjoner.

På nettsiden til FEH står det «Forsvarets etterretningshøgskole vil i 2017 ta opp studenter til en 2-årig utdanning innen språk og etterretningsfag, med språklig fordypning i russisk.» Man skal altså ikke ta opp bachelorstudenter og heller ikke studenter til påbyggingsstudier i etterretning?

Jeg gjentar: FEH og FIH ser ut til å gå med i dragsuget.

Hvem skal forske på E og Cyber, som begge er mye mer enn støtte til militære operasjoner? For eksempel støtte Statsministeren, SMK, Utenriksministeren og Justis- og Beredskapsministeren….

Det er ikke ofte jeg håper jeg har feiltolket et dokument, men jeg håper så er tilfelle hva gjelder det som står om utdanning i «Iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2017 – 2020».