20170214

Tikk-takk - tikk-takk…raseres utdanningen i Forsvaret?

Langtidsplanen for forsvarssektoren,«Kampkraft og bærekraft», må leses sammen med «Iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2017 – 2020» (IVB LTP). Brevet får meg til å spørre om man er i ferd med å rasere nasjonens beste utdanning og legge ned det ypperste av det ypperste.

Før vi går videre minner jeg om at Forsvaret skal kunne løse sine ni oppgaver innenfor angitt ambisjonsnivå støttet av de andre etatene (i forsvarssektoren):
1. Sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar
2. Forsvare Norge og allierte mot alvorlige trusler, anslag og angrep, innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar
3. Avverge og håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser med nasjonale ressurser, herunder legge til rette for alliert engasjement
4. Sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag gjennom overvåking og etterretning
5. Hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter
6. Ivareta myndighetsutøvelse på avgrensede områder
7. Delta i flernasjonal krisehåndtering, herunder fredsoperasjoner
8. Bidra til internasjonalt samarbeid på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området
9. Bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver

Fra IVB LTP om utdanning, les resten selv: «Dagens utdanningssystem fremstår som fragmentert, kostbart, med komplekse styringslinjer og ofte små og sårbare fagmiljøer. Derfor skal Forsvarets utdanningssystem reformeres. Reformen er en struktur- og kvalitetsreform der hensikten er å skape bedre forutsetninger for kvalitet i utdanningen og samtidig redusere utgifter. Et gevinstuttak på minimum 560 mill. kroner med varig effekt innen utgangen av 2020 skal være realisert som følge av kvalitative og kvantitative tiltak.
Av 560 mill. kroner skal 460 mill. kroner reduseres innenfor nivådannende utdanning.
Innenfor helheten av utdanningssystemet skal 100 mill. kroner reduseres som følge av økt sivilt samarbeid. Kostnadsnivået innenfor fag- og funksjonsrettet utdanning skal ved utgangen av 2020 ikke overskride nivået fra 2015.»


Å ramme utdanning rammer alt annet fordi utdanning er grunnlaget for alt annet. De som tror på sivil utdanning for soldater tror på Julenissen. Skal vi fortsette ha robuste soldater, med riktig etisk fundament og profesjonsforståelse, da må våre politikere jo for pokker betale for det.

Forsvarets etterretningshøgskole og ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forsvarets ingeniørhøgskole ser ut til å gå med i dragsuget.

Man må jo gå ut fra at vedkommende som blir sjef for den nye altomfattende høyskolen har operativ erfaring og lederkompetanse som er robust nok og tung nok til å aksle høyskolen, alle krigsskolene og alle befalsskolene.

Dagens system fremstår kanskje med komplekse styringslinjer, dersom man står i midten av Oslo og ser utover i utdanningssystemet. Dersom man står i grensjefenes sko og ser innover i utdanningssystemet er nok oppfatningen en annen, kommando og kontroll med utdanning i egen gren synes viktig også i fremtiden.

Så vi oppsummerer:
1. Alle høyskolene skal legges ned og en ny, felles opprettes.
2. Uklart (=foreløpig ikke omhandlet) hvordan grensjefenes fagmyndighet skal utøves når det kommer til å være kravstillere knyttet til utdanning innen egen fagmyndighet. I henhold til Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) er det ikke plass i den nye høgskolens styre til Sjef Luft/Sjø/HV/Cyber/E.
Styrets sammensetning er beskrevet i lovens
§ 9-3. 
Hele reformen baserer seg på å ta inn ekspertise utenfra og at man skal innordne seg universitets- og høyskoleloven, da vil det se rart og søkt ut at det første man gjør er å benytte seg av unntaksmulighetene i loven.
3. Grensjefene er ansvarlige for kompetanse og karriere i egen gren men har ikke reel styring på den organisasjon som skal levere utdanningen...
4. FHS skal drive FoU på militærmakt, samt planlegging og gjennomføring av militære operasjoner.

På nettsiden til FEH står det «Forsvarets etterretningshøgskole vil i 2017 ta opp studenter til en 2-årig utdanning innen språk og etterretningsfag, med språklig fordypning i russisk.» Man skal altså ikke ta opp bachelorstudenter og heller ikke studenter til påbyggingsstudier i etterretning?

Jeg gjentar: FEH og FIH ser ut til å gå med i dragsuget.

Hvem skal forske på E og Cyber, som begge er mye mer enn støtte til militære operasjoner? For eksempel støtte Statsministeren, SMK, Utenriksministeren og Justis- og Beredskapsministeren….

Det er ikke ofte jeg håper jeg har feiltolket et dokument, men jeg håper så er tilfelle hva gjelder det som står om utdanning i «Iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2017 – 2020».