20170329

Heimevernet - en militær organisasjon

Heimevernet er en militær beredskapsorganisasjon. Signal-ordet er militær. En militær avdeling må være gripbar, ha kapasitet, kapabilitet og kampkraft. Objektsikring er ikke et sted, det er et fag. Forsvar er ikke distriktspolitikk, det er militær kapasitet for å beskytte staten og opprettholde et fritt Norge slik at borgerne har et samfunn som er trygt.
Innsatsstyrke DERBY på øvelse. Heimevernet må være utdannet, trent og øvet, moderne utstyr og være gripbare.  (Alle bilder: Innsatsstyrke DERBY).
Noen har fått det for seg at Heimevernet er en lokal beredskapsorganisasjon; ordførerens redningsstyrke når det går ras, når det oppstår skogbrann eller når noen går seg bort.
Noen har fått det for seg at objektsikring er en jobb som skal gjøres ferdig. Noen oppgaver blir aldri «ferdig» og de skal heller ikke bli det. Dersom noen har ferdiggjøring og å krysse av «check» i sin liste som mål, da har de misforstått alt om sikring av objekter, akser og domener; glem ikke cyberspace.
Noen får det til å fremstå som om Sjøheimevernet har patruljert kysten og sikret sjøside av oljeinstallasjoner 24/7/365.
Senterpartiet og andre forsøker slå billig politisk mynt ved å fri til disse mytene.

Tirsdag 28. mars 2017 skrev VG på lederplass: «Et sterkt og trent Heimevern er viktig for
Faksimile: Leder i VG tirsdag 28. mars 2017

norsk beredskap. Om antallet er 40 000 eller 50 000 er ikke det mest avgjørende, det som teller er at de får trent, har godt utstyr og at man vet hvordan HV skal brukes i en krisesituasjon.»
VG har rett.

En militær kapasitet

Norske Redningshunder kan søke efter folk som har blitt borte eller er tatt av ras. Sivilforsvaret kan slukke branner og lempe sandsekker. Sivilforsvaret har til og med materiell til å slukke brann med. De kan få 7.000 område-personell overført til å gjøre denslags.

HV må rendyrkes som militær kapasitet - ikke som noe ordføreren skal sole seg i 8. mai, reservebrannvesen eller manngard. Forsvaret støtter det sivile samfunn, men Forsvaret er først og fremst en militær styrke som skal beskytte staten og dermed samfunnet og derigjennom borgerne. Nå er tiden kommet til at vi må tenke mer totalforsvar - og dermed det sivile samfunnets støtte til Forsvaret - slik Forsvaret har begynt å tenke med avtalen med den
norskeide Wilh. Wilhemsen-gruppen. «Kontrakten vil gi Forsvaret høyere beredskap, raskere reaksjonsevne og større utholdenhet.»

Råd og utvalg må legges ned snarest, de undergraver det faktum at Heimevernet er en militær styrke. Det er kanskje ikke tilfeldig at «Arbeiderpartiets hær» har et LO-styrt råd på slep… 

Den anakronismen som rådsstrukturen er overlevde seg selv på 60-tallet.
Videre; det er ingen militær trening, øving eller utdannelse å være anviser eller parkeringsvakt på Landsskytterstevnet. Klipp snoren til DFS - jeg har spurt i 30 år hva samarbeidet gir av operativ kapasitet og jeg får våte sokker til svar.

Så var det «Heimevernets egenart» da; den egenarten består i kunnskapen og livserfaringen til soldatene, Heimevernet er en kompetanseavdeling i Forsvaret.

Et nytt HV

Ordet «Område» er en etterlevning vi må kvitte oss med, vi må være kompani og bataljon -
Fra opptak til Innsatsstyrke DERBY.
vi må ha samme terminologi som de øvrige land-styrkene.
Det er ikke Senterpartiets HV vi trenger, men et utdannet, trent og utrustet HV. Man blir ikke soldat av å være inne til trening 4 dager hvert annet år.Se for deg et HV på ca 30.000 organisert i 65 HV-bataljoner à 450 mann fordelt på 10 kommandoer. Disse må settes opp med Ivco, pansret Toyota Landcruiser, MB Multi III, Ford Ranger (tilsvarende), beltevogn, sekshjuling, snescooter; kjøretøy avhengig av hvor i landet man er - ikke alt til alle. 

Utvid dagens bevæpning så Heimevernet får Javelin og bombekaster.
Sørg for samband som 24/7/365 er kompatibelt med alle øvrige deler av Forsvaret - evne til samhandling med Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret må være tilstede alltid.
Behold Kystmeldepost-kapasitet (KYP) fra Sjøheimevernet - men som del av Jegertroppene, ta vare på enkle båter for å kunne sette ut KYP og flytte et lag.
Tren disse ca 30.000 soldatene minimum 20 dager i året.
I Sjef Heimevernets nasjonale territorielle kommando bør det dessuten finnes fagfolk som forstår konsekvenser av hybride aksjoner - slike fagfolk må hentes inn fra samfunnet for å gjøre sin tjeneste i uniform - som HV-soldater 20 dager i året.
Kompleks materiellstruktur i mine skisserte tanker? Behov for mange sertifiseringer av brukerne? Nei - ikke hvis vi vaksinerer bort sertifiseringssyken som etaten Forsvaret har blitt smittet av.
Lønn; samme lønn når man er på trening/øvelse som den man har i sivil jobb. Samfunnet må betale virksomhetene tilbake penger når den ansatte er i tjeneste.
Vi har ikke råd? Jo det har vi, vi kan ikke måle forsvarsevne som vi måler resultater i en virksomhet. Skaper for eksempel Forsvarsbygg forsvarsevne og kampkraft krone for krone? Politikerne skal forvalte fellesskapets midler, og det viktigste politikerne skal gjøre er å beskytte staten og skape et sikkert samfunn med trygghet for borgerne. Det hele begynner med Forsvaret.
Forsvarssjefen leverte sitt Fagmilitære råd, men Regjeringen visste bedre og leverte ham LTP tilbake. Dersom noe tilsvarende hadde skjedd i et konsern ville det betydd at styret ikke hadde hatt tillit til administrasjonen - og administrasjonen hadde måttet gå.
Overført; LTP er mistillit til Forsvarets ledelse.
Og et styre forvalter bare aksjonærenes penger, politikerne på Løvebakken forvalter fellesskapets penger.  

Det Generalen skrev

I følge Dagsavisen har Sjef Heimevernet sendt en privat mail til en lokalpolitiker. Disse sitatene skal i følge avisen være hentet fra mailen:
«I Landmaktsutredningen (LMU) overkjøres mine folk med argumenter om at «de ikke er samarbeidsvillige». Med andre ord ikke følger noe som ser ut til å være forutbestemt av «noen». Denne noen vet jeg ikke hvem er.»
«Det som begynner å avtegne seg er at LMU ser ut til å gå i retning av full sammenslåing av hær og HV. I hvert fall oppfatter mine at det ser ut til å være hovedbestillingen. Alle andre alternativer synes å være avledningsmanøver.»
Jeg tror ikke Hæren evner å lede HV, men Heimevernets Nasjonale Territorielle Kommando kunne imidlertid evnet å lede Hæren. Jeg stiller meg bak Generalens bekymring dersom han er riktig sitert.

For øvrig; Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell er lavt estimert totalt ca 2.500 ansatte. Forsvaret synes å være topptungt av sivile, ikke av soldater.
Det er ikke for mange høyere offiserer i Forsvaret - det er for mange sivilister, for mange i dress og for mange i skjørt og høye hæler som aldri har satt sine ben i et par M/77.

Jeg føler meg lurt, Erna Solberg - du må levere nå - du må lytte til Generalmajor Raabye.
Det er vi som har støvlene på som skal forsvare staten. 


Takk: Takk mentor, takk "lillesøster", takk far og takk alle de som vet jeg takker dem.  
[Som alltid; denne som alle andre poster her er forfatterens ene og alene. Ikke noe på denne bloggen kan reflekteres til forfatterens arbeidsgiver - nåværende eller tidligere.]